178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

Audit News

แนวปฏิบัติหลังการตรวจสอบบัญชีลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว

Written by

        ฤดูร้อนผ่านไป ฤดูฝนเข้ามา เป็นสัญญาณให้พวกเราชาวออดิทรู้ว่า peak audit season กำลังจะสิ้นสุดลง แต่ช้าก่อนพวกเรา ก่อนจะเริ่มโปรแกรมการท่องเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจ อยากให้พิจารณาเรื่องต่อไปนี้ ด้วย เพื่อให้เป็นการพักผ่อนอย่างหมดห่วงจริงๆ 

        1. ข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีพบหลังจากการนำงบการเงินออกเผยแพร่ หากหลังจากงบการเงินได้ออก เผยแพร่แล้ว ผู้สอบบัญชีมาทราบภายหลังถึงข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งหาก ได้ทราบ ณ วันนั้นแล้ว อาจทำ ให้ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีต้อง (มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่14) 

            ก. ปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล (หากเหมาะสม)

            ข. พิจารณาว่าต้องมีการแก้ไขงบการเงินหรือไม่ และหากต้องแก้ไข 

            ค. สอบถามผู้บริหารว่าจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวกับงบการเงินอย่างไร

        อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่าข้อเทจ็จริงที่เพิ่งทราบไม่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขงบการเงิน ควรระบุไว้ เป็นข้อควรระวังในการตรวจสอบปี ต่อไป 

       กรณีที่ผู้บริหารแก้ไขงบการเงินใหม่ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” ย่อหน้าที่15-17 

 

        2. การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงแฟ้มงานอิเล็กทรอนิคส์และ แฟ้มงานกระดาษ โดยปกติแล้วต้องเสร็จภายในไม่เกิน 60 วันภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี (ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่1 ย่อหน้า ก54) อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับเปลี่ยนเอกสาร หลักฐานของงานตรวจสอบระหว่าง กระบวนการรวบรวมขั้นสุดท้ายได้หากการปรับเปลี่ยนน้ันเป็นลักษณะ ของการจัดการ รวมถึง

        • การลบหรือท้งิเอกสารหลักฐานที่ถูกเปลี่ยนแทนแล้ว 

        •  การจัดลำดับ การจัดเรียง และการอ้างอิงระหว่างเอกสารหลักฐาน 

        • การลงลายมือชื่อบนรายการเพื่อตรวจสอบสำหรับการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบ 

        • การจดบันทึกหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ ได้ปรึกษาหารือ และได้รับความ เห็นชอบจากสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

 

        มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่1 กำหนดให้สำนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ระยะเวลาการเก็บรักษาสำหรับงานตรวจสอบโดยปกติ แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีหรือ ให้ใช้วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่ม กิจการหากเป็นวันที่หลังจากนั้น  (ย่อหน้าที่ ก61) อย่างไรก็ตาม บ้านเราเก็บรักษากันไว้ 10 ปี ตาม กฎหมายอายุความเกี่ยวกับ คดีฟ้องร้อง 

 

         3. แจ้งยืนยันรายชื่อกิจการที่ได้ลงลายมือชื่อแล้ว ผ่านระบบการบริการออนไลน์ บนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี(https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php) ตามระยะเวลาที่กำหนดตาม ข้อกำหนดฯ (http://www.fap.or.th/images/pulldown_1362926178/2556.pdf) กล่าวคืองบการเงิน ที่ลงลายมือชื่อช่วงมค.-มิย. ให้ยืนยันภายในสิ้นเดือนมิถุนายนของปีที่ลงลายมือชื่อ 

 

         4. การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน Performance Evaluation สำนักงานควรมีการกำหนดเกณฑ์ ในการประเมินผลพนักงานในแต่ละระดับ และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานทุกปี(แบบเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ) ในแต่ละงานสอบบัญชีเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา ควรพิจารณาความคิดเห็นของลูกค้าด้วย (ถ้ามี) 

       

         5. รวบรวมการประเมินผลงานประจำปี จากลูกค้า เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงานบริการสอบบัญชี ให้ดียิ่งขึ้นในปี ถัดไป และสื่อสารให้พนักงานทราบ และก่อนเริ่มการตรวจสอบบัญชีรอบใหม่ 

 

        6. สื่อสารกับลูกค้าถึงการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีปีต่อไป และวางแผนการตรวจสอบในรอบบัญชีใหม่ 

 

        7. แจ้งรายชื่อกิจการที่คาดว่าจะลงลายมือชื่อปี ถัดไปภายในเวลาที่กำหนดผ่านระบบการบริการออนไลน์ บนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีกล่าวคือ แจ้งภายใน 30 มิถุนายน สำหรับงบการเงินที่จะลงลายมือชื่อในปี ถัดไป อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมสามารถทำได้ตลอดเวลาแต่ต้องก่อนการลงลายมือชื่อ 

 

 

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.

Privacy Policy