178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

General News

เร่งเครื่องติวเข้มผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เสริมความเข้มแข็ง-สร้างความเชื่อมั่นขบวนการสหกรณ์ไทย

Written by

 

 

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีความซับซ้อนในระบบสหกรณ์มากขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านบัญชีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งที่เป็นบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้กรมได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี ปี 2561” ขึ้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตลอดจนข้าราชการผู้ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์รูปแบบใหม่ รวมทั้งการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ปรับปรุงใหม่ โดยมีหัวข้อวิชาในการประชุม ได้แก่ นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม การจัดทำแนวการสอบบัญชีและการจัดทำกระดาษทำการรูปแบบใหม่ แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ปรับปรุงใหม่ การรายงานแผนและผลการปฏิบัติการผ่านระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวม 400 คนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างความโปร่งใสต่อไป” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

 

แหล่งที่มา : http://www.naewna.com

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.