178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

General News

GL จ้าง 'มาซาร์ส' ผู้สอบบัญชีสิงคโปร์ตรวจสอบเงินกู้กลุ่มไซปรัส

Written by

 

"กรุ๊ปลีส" เผย Group LeaseHoldings ว่าจ้าง มาซาร์ส ผู้สอบบัญชีในประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบบัญชีพิเศษรายการเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้กลุ่มไซปรัสและผู้กู้กลุ่มสิงคโปร์

 

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) หรือ GL แจ้งแจ้งความคืบหน้าการสรรหาผู้สอบบัญชีเพื่อทําการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ว่า บริษัทได้ดําเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทําการตรวจสอบบัญชีพิเศษสําหรับรายการเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้กลุ่มไซปรัสและผู้กู้กลุ่มสิงคโปร์ (Special Audit) โดย Group LeaseHoldings Pte. Ltd, ซึ่งตั้งอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์และบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้ว่าจ้าง บริษัท มาซาร์ส จํากัด ซึ่งเป็นสํานักงานสอบบัญชีในประเทศสิงคโปร์เพื่อทําการตรวจสอบบัญชีพิเศษดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบบัญชีพิเศษขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบและวิเคราะห์จากทาง บริษัท มาซาร์ส จํากัด โดยบริษัทจะดําเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด

 

 

แหล่งที่มา ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.