178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

General News

ตลท.ขึ้น SP หุ้น DNA-PACE-SSI เช้านี้ เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบฯ Mar 08, 2018

ตลท.ขึ้น SP หุ้น DNA-PACE-SSI เช้านี้ เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบฯ

Written by

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) บมจ.ดีเอ็นเอ 2002  (DNA), บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) และ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ได้นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัททำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ตลท.จึงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างระมัดระวัง โดยจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ DNA และ PACE พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2561 จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน

ส่วน SSI ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 5 มีนาคม 2561 แต่ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ SSI ต่อไป เนื่องจาก SSI ยังคงเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3)

 

 

 

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.

Privacy Policy