178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

General News

7หน่วยงานเสริมความเข้มแข็งสหกรณ์ สนับสนุนจัดทำงบการเงินเอง/ตัดปัญหาขาดเงินจ้างนักบัญชี Mar 08, 2018

7หน่วยงานเสริมความเข้มแข็งสหกรณ์ สนับสนุนจัดทำงบการเงินเอง/ตัดปัญหาขาดเงินจ้างนักบัญชี

Written by

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ เป็น การบูรณาการความร่วมมือของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของสหกรณ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ เนื่องจากปัจจุบันมีสหกรณ์ขนาดเล็กที่ไม่ได้จัดจ้างผู้ทำบัญชีหรือมอบหมายให้มีผู้ทำ บัญชี หรือมอบหมายกรรมการจัดทำบัญชี แต่ยัง ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ทำให้มีสหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินไม่ได้เป็น จำนวนมาก ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถนำข้อมูล บัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์และไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบบัญชีได้

ดังนั้น ทั้ง 7 หน่วยงาน จึงได้ประสาน ความร่วมมือให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน มาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ได้จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และนำข้อมูลบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้โดยใช้พื้นที่ทำการสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง การอบรมพัฒนา และ ชุมนุมสหกรณ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกำหนดหลักสูตรการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ และระบบการควบคุมภายใน ให้การสนับสนุนด้านวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และสมาชิกเครือข่ายผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ทั้งการจัดทำบัญชีด้วยมือและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี และผลักดันด้านบุคลากรให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชีรวมถึงกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อไป

"กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สนับสนุน และสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชี ปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทาง บัญชีในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน ได้ รวมทั้งได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินของ สหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดความ โปร่งใส มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน" อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.

Privacy Policy