178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข่าวสารทั่วไป

เวิลด์แก๊สควบปิคนิคในชื่อ WP หลุดเพิกถอนไดักลับเข้าเทรด Jan 23, 2018

เวิลด์แก๊สควบปิคนิคในชื่อ WP หลุดเพิกถอนไดักลับเข้าเทรด

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ในชื่อย่อ "WP"บริษัทที่เกิดจากการควบรวมระหว่างบมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น และบมจ.เวิลด์แก๊ส ได้พ้นเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน พร้อมกลับเข้าเทรดในหมวดพลังงาน 1 ก.พ.นี้
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่า บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน ) โดยปลดเครื่องหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-compliance) ทุกเหตุที่บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 
 WP เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น  หรือ PICNI และบมจ.เวิลด์แก๊ส หรือ WG
 
ก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้ PICNI  ซึ่งปัจจุบัน คือ WP เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 
 
เนื่องจากนำส่งงบการเงินประจำปี 2550 ล่าช้ากว่า180 วัน ต่อมาเมื่อนำส่งงบการเงินฉบับดังกล่าวซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ1,648 ล้านบาท 
 
รวมทั้งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงิน 3 ปีติดต่อกันโดยบริษัทได้ปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแล้ว
 
ปัจจุบัน WP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวิลด์แก๊ส"
 
WP มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปี และงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินประจำปี 2559 เท่ากับ 36 ล้านบาท และงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 108 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 675 ล้านบาท 
 
รวมทั้งสามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง
 
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของ WP จำนวน 7 ราย นำหุ้นรวมกัน  285,175,000 หุ้น (ร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว 518.50 ล้านบาท) ได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period)
 
นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของ WP กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า WP มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนครบถ้วนแล้ว 
 
ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้หลักทรัพย์ของ WP พ้นเหตุอาจ ถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-compliance)ทุกเหตุที่บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 
 

อนึ่ง หุ้น WP ถูกขึ้นเครื่อง NP-SP ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2557
 

 
ทั้งนี้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ WPที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
อนึ่ง เพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29(1) และ (3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และ การส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ WP ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด
 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น บริษัทที่ ให้บริการด้วยนักวิชาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น