178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข่าวสารวิชาชีพ

ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดสำหรับผู้บริหาร

งบกระแสเงิน ... ปัจจัยสำคัญบริหารธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินสดในมือให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้ การทำความเข้าใจการบริหารเงินสดที่หมุนเข้าออกในธุรกิจจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้เองว่า กระแสเงินสด

ในการจัดทำงบการเงิน กิจการจะบันทึกบัญชีด้วยเกณฑ์คงค้าง งบการเงินอาจจะแสดงยอดรายได้และกำไรที่ดูดี แต่ยอดรายได้ดังกล่าวอาจจะยังไม่ได้รับเงินสดจริง เป็นเพียงการรับรู้ลูกหนี้การค้าเท่านั้น ดังนั้น ผู้บริหารธุรกิจควรให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและให้ความสำคัญกับการจัดทำงบกระแสเงินสดในธุรกิจมากขึ้น

งบกระแสเงินสด จะถูกแบ่งออกตามประเภทของกิจกรรมทางการเงินของธุรกิจ ดังนี้

1. กิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากที่สุด เพราะแสดงถึงการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แสดงถึงจำนวนเงินที่กิจการหาได้จากการขายสินค้า/บริการ

2. กิจกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและจ่ายไปจากสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ เช่น การซื้อที่ดิน สร้างอาคารเพื่อขยายโรงงาน หรือการลงทุนในบริษัทอื่น รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับการลงทุน เช่น เงินปันผล เป็นต้น

3. กิจกรรมจัดหาเงิน คือ กิจกรรมการได้มาและจ่ายไปของเงินสดที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและส่วนของเจ้าหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

งบกระแสเงินสด นอกจากจะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดของกิจการในช่วงเวลาหนึ่งว่ามีการได้มาและใช้ไปอย่างไร ยังเป็นงบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการเงินสดของกิจการ การวางแผนการตัดสินใจทางด้านการเงินในอนาคตของกิจการอีกด้วย

 

ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับ สรุปได้ดังนี้

1. ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ

2. ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเงินของกิจการ

3. ทำให้ทราบถึงสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ

4. ทำให้สามารถประเมินวางแผนการใช้จ่ายเงินของกิจการได้

5. ทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการ และสามารถนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกิจการอื่นในธุรกิจเดียวกันได้

ดังนั้น ในการอ่านงบการเงิน อย่าลืมดูงบกระแสเงินสดกันด้วยนะค่ะ ว่าที่ผ่านมากิจการขายของแล้วมีเงินเหลือไหม แล้วใช้ไปกับเรื่องอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้

 

เรียบเรียงโดย : คุณรุ่งทิพย์ แจ้งศรีสุข บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัทรับตรวจสอบบัญชี ให้บริการด้วยนักวิชาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น

Privacy Policy